Качеството, околната среда и енергийната политика на ЛУКОБИТ АД

ЛУКОБИТ АД е компания с чувство за отговорност към служителите си, качеството, околната среда и енергията. Дейността на фирмата е икономически съобразена с устойчивото бъдещо съвместно развитие на тези отговорности.

Извън отговорността ни по отношение на служителите, качеството, околната среда и защитата на ресурсите, ние се ангажираме със следните принципи:
 • Наша цел е да подобрим превенцията на злополуки, по-нататъшната квалификация, да подобрим качеството и опазването на околната среда и постоянно да оптимизираме потреблението си на енергия.
 • Дейността на фирмата е приспособена спрямо всички закони, разпоредби и стандарти, ако няма съответното законодателство.
 • За осъществяването на целите си ЛУКОБИТ АД създава интегрирана система за управление, която отговаря на международните стандарти EN ISO 9001:2006, EN ISO 14001:2009 и EN ISO 50001:2011.
 • По този начин ние гарантираме, че всички изисквания на стандартите се прилагат коректно и процесите в системата за управление се подобряват непрекъснато.
 • Всички служители са ангажирани в прилагането и изпълнението на интегрираната система за управление и техните отговорности са определени.
 • Съгласно стандарта за качество се изготвят регулярни оценки по отношение на процента на оплаквания и удовлетвореност на клиента, потреблението на вода, отработения въздух и емисиите на шум, също така и по енергийна ефективност, потребление на енергия и консумация на енергия.
 • Тези енергийно ефективни продукти и услуги се реализират с цел подобряване на енергийното потребление.
 • Ние сме проправили пътя за непрекъснато подобрение във всички производствени подразделения като сме определили целите, следим тяхното изпълнение, оценяваме ги и ги анализираме.
 • Ние прилагаме и насърчаваме в корпоративната система за устойчиво подобрение на изследователската работа безопастността в производството, сигурността, качеството, опазването на околната среда и потреблението на енергия.
Постигането на нашите цели -
подобрение на качеството, сигурността, опазване на околната среда и енергийното потребление, са наша собствена отговорност, но също така ние се консултираме с Basell Polyolefine GmbH, с клиентите ни и с отговорните органи на властта. Подхождаме така отговорно за постигане на целите без да имаме правно или законова задължение.
 • Всички рискове, свързани с нашата дейност по отношение на въздействие върху хората, околната среда, качеството и консумацията на енергия са систематично анализирани и оценявани във всички етапи на планирането.
 • Въз основа на взаимно доверие ЛУКОБИТ АД търси открит диалог със служителите и с бизнес партньорите, с властите, както и със съседите и широката общественост.