ОБЩО

Да събира, съхранява и доставя вода, и да я използва правилно, е едно от най-отдавнашните желания на човека. Само с вода с гарантирано качество и ритмична доставка може да се постигне цивилизовано земеделско стопанство.
Продуктите на ЛУКОБИТ АД дават възможност за проектирането и изпълнението на мащабни водни проекти, които правят възможно изпълнението на екологичните изисквания за използване на вода от човека.
Продуктите на ЛУКОБИТ АД са практиктически доказано техническо решение за водоснабдителни инсталации:
  • Едромащабни канали и канализационни системи
за напояване и рекултивиране
  • Язовири и язовирни стени, които осигуряват
питейна вода и регулират водоизточници.
  • Други видове водни хранилища